شنبه 30 دی‌ماه سال 1391

ارتباط رضایت جنسی و رضیت از زندگی زناشوئی

ارتباط رضایت جنسی و رضیت از زندگی زناشوئی


در سال 90 اعظم رحمانی و همکاران 1 تحقیقی را با عنوان ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشوئی انجام داده که به شرح ذیل می باشد :

ازدواج و زندگی زناشویی امری بسیار مهم است ، در تمامی جوامع به خانواده ارزش داده و برای حفظ آن تلاش میکنند ، پدیده ازدواج یکی از مهمترین پدیده هایی ست که در زندگی انسان رخ میدهد و همانطور که برای همه آشکار است ازدواج و خانواده باعث تحکیم رشد، احساس امنیت و نارضایتی از  زندگی زناشویی و رابطه جنسی باعث کنشهای روانی زن و شوهر ، فرزندان و ... دارد  

این تحقیق که یک مطالعه توصیفی همبستگی که  در ان 292 زن و مرد متاهل در آن شرکت کرده اند سعی کرده ایم ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشوئی را مشخص کنیم

بر اساس مطالعات انجام شده و  بدست آمده به این نتیجه رسیده ایم که زندگی زناشویی با ارتباط جنسی و رضایت از آنها ارتباط زیادی دارد ، همچنین رضایت جنسی با فاصله سنی زوجین ، مدت زمان ازدواج، وضعیت اعتیاد ارتباط دارد ، به همین دلیل آموزش و مشاوره  جنسی برای زنان و مردان در سنین ازدواج جهت توفیق در زندگی زناشویی در جامعه با همکاری سیستم بهداشتی درمانی ضرورت دارد

1 اعظم رحمانی ، عفت السادات مرقات خویی ، نرجس صادقی، لیلا الله قلی


منبع : http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=150374&varStr=8;%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85,%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A%20%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%8A%20%D8%B9%D9%81%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA,%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%8A%20%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%B3,%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%82%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7;%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86;%D8%AA%D9%8A%D8%B1%201390;24;70;82;90