شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1391

مقایسه رضایمندی از زندگی مشترک بین دانشجویانی که ازدواج دانشجویی

مقایسه رضایمندی از زندگی مشترک بین دانشجویانی که ازدواج دانشجویی داشته اند با دانشجویانی که ازدواج غیر دانشجویی داشته اند

قنبری هاشم آبادی بهرام علی

صالح زاده مهدی

تاریخ پذیرش : 12/3/87                                                     تاریخ وصول : 15/4/86

کلیه دانشجویان متاهل در حال تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان جامعه آماری در این پژوهش مورد نظر قرار گرفته اند ، در این پژوهش 107 نفر دانشجوی متاهل اعم از زن و مرد بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اتد . روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه رضایتمندی زناشوئی بوده است

نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین دو گروه در پاسخگویی به دو مقوله جاذبه و سرمایه گذاری تفاوتی به چشم نخورده در حالیکه در ارتباط با دو مقوله تفاهم و طرز تلقی سطح تفاوت بین دو گروه معنا دار میباشد و رضایمندی کلی متاثر از این دو مقوله است . از دیگر نتایج آنکه بین رضایتمندی زناشویی دانشجویانی که ازدواج دانشجویی داشته اند با گروهی که ازدواج غیر دانشجویی داشته اند تفاوت وجود دارد طوری که مردان و زنانی که ازدواج دانشجویی داشته اند میزان رضایتمندی بیشتری را گزارش کرده اند

منبع : http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=93475&varStr=5;%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%8A%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%8A,%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A;%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%88%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A;%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201386;2;8;99;113