دوشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1391

مادران، دختران و ازدواج (تفاوت های نسلی در ایده ها و نگرش های از

مادران، دختران و ازدواج (تفاوت های نسلی در ایده ها و نگرش های ازدواج در شهر یزد(

 

عسکری ندوشن عباس,عباسی شوازی محمدجلال,صادقی رسول

 

این مقاله، تفاوت ها و تغییرات بین نسلی در ارزش ها و نگرش های مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده را در بین دو نسل مادران و دختران مقایسه و تحلیل می کند. داده های تحقیق، از طریق پیمایش، در شهر یزد جمع آوری و اطلاعات مربوط به 155 نفر از نسل مادران و 155 نفر از نسل دختران مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر اجماع و توافق نظر هر دو نسل در مورد سن مناسب ازدواج و همچنین مخالفت با چندهمسری مردان است که ثبات زیاد این ابعاد نگرشی را نشان می دهد. از سوی دیگر، تفاوت های بین نسلی معناداری در ایده ها و نگرش های دختران و مادران در ابعادی نظیر زمان بندی فرزند اول، ازدواج خویشاوندی، نحوه انتخاب همسر و مجرد ماندن وجود دارد و دختران از ایده ها و نگرش های مدرن تری در این ابعاد برخوردارند. چنین تفاوت های بین نسلی در نگرش های ازدواج می تواند هم ناشی از تغییرات ایده ایی و هم ناشی از تفاوت های نسلی در مشخصه های اقتصادی- اجتماعی از جمله آموزش، اشتغال و خاستگاه شهری باشد که بررسی های بیشتری را می طلبد. هرچند دامنه تغییرات نسلی در محیط مورد مطالعه گسترده نیست، ولی نتایج بیانگر تغییراتی آرام در ویژگی های خانواده در ایران می باشدمنبع : http://www.sid.ir/fa/ViewPaperFa.asp?ID=94641&varStr=2;%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%20%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3,%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84,%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%8A%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84;%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%28%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%29;%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201388;11;44%20%28%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%84%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%29;7;36