پنج‌شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1391

ازدواج از نگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت: یک تحقیق کیفی

  ازدواج از نگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت: یک تحقیق کیفی  

 

 احمدی فضل اله,همتی مسلک پاک معصومه,انوشه منیره,حاجی زاده ابراهیم,رجب اسداله

 

هدف این مطالعه تبیین مشکلات ازدواج و تشکیل خانواده از دیدگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت است. در این مطالعه کیفی، تعداد 28 دختر نوجوان، بین 18-13 سال، مبتلا به دیابت نوع 1 مراجعه کننده به انجمن دیابت آذربایجان غربی و درمانگاه های بیمارستان های شهر ارومیه با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق انفرادی و گروه های متمرکز و تجزیه و تحلیل به روش تحلیل محتوا انجام شد.
یافته های بدست آمده از تحلیل محتوا نشان داد که مشکلات ازدواج از دیدگاه دختران مبتلا به دیابت متاثر از سه عامل نگرش دختر نوجوان نسبت به تاثیر نامناسب بیماری، نگرش خانواده و جامعه نسبت به بیماری و مسایل روان شناختی می باشد. با توجه به این که جوامع مختلف دارای نگرش ها و باورهای متفاوتی هستند که تغییر دادن آن ها مشکل و نیاز به زمان داشته و از سوی دیگر با توجه به ماهیت مزمن دیابت، نگاه جامعه و خانواده به بیماری دیابت، ویژگی های سنی نوجوانان و با توجه به این که در حال حاضر در کشور ما احتمال ازدواج در این رده سنی وجود دارد و از آن جایی که مشکلات ازدواج و تشکیل خانواده دختران نوجوان مبتلا به دیابت مربوط به عوامل متعددی می باشد، انجام مداخلات مناسب و اصلاح الگوهای سازگاری در این نوجوانان ضروری به نظر می رسد.منبع : http://www.sid.ir/FA/ViewPaperFa.asp?ID=116821&varStr=3;%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%20%D9%81%D8%B6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%87,%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%83%20%D9%BE%D8%A7%D9%83%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87,%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%20%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%87,%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85,%D8%B1%D8%AC%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87;%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D9%8A;%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%201388;5;20;455;465