پنج‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1391

بررسی مقایسه ای فراوانی آنومالیهای دندانی درمتولدین ازدواج فامیل

 حاج نوروزعلی تهرانی مریم,کریمی الهام,سخاوتی هاجر


هدف از این تحقیق بررسی فراوانی آنومالیهای دندانی در متولدین ازدواج فامیلی و غیر آن بود.
در این مطالعه توصیفی، تعداد 660 پرونده
مربوط به 220 متولد ازدواج فامیلی و 330 متولد ازدواج غیرفامیلی در شهر اصفهان از نظر آنومالیهایی مثل میکرودنشیا، ماکرودنشیا، هیپودنشیا، هیپردنشیا و missing مورد مقایسه قرار گرفت.
بر اساس نتایج به دست آمده توزیع درصد فراوانی آنومالی ها به صورت زیر بود
:
هیپودنشیا: %5 (
75.8% از ازدواج فامیلی)، میکرودنشیا: 5.4% (63.9% از ازدواج فامیلی،Missing : 8.1% (75.5% ناشی از ازدواج فامیلی)، ماکرودنشیا: 2.1% (57.1% از ازدواج فامیلی)، هیپردنشیا: 1.3% (55.6% از ازدواج فامیلی)، Combine: 3.4% (68.2% از ازدواج فامیلی).
نتیجه گیری: به نظر می رسد بین ازدواج فامیلی و وجود آنومالی های دندانی ارتباط وجود دارد ولی بین آنومالیها و جنسیت ارتباط معنی داری وجود ندارد


منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/494138905v10.pdf