پنج‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1391

روند تغییرات سن اولین ازدواج زنان ایرانی بر اساس اطلاعات طرح ملی


  محمد کاظم,اعظم کمال,کریملو مسعود,نوربالا محمدعلی  

 

در مطالعه حاضر روند تغییرات سن اولین ازدواج با استفاده از اطلاعات مربوط به طرح ملی سلامت و بیماری در ایران و بر مبنای مدل براس (Brass) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نمونه مورد مطالعه شامل حدود 16000 زن
15-49 ساله است که صفات مورد بررسی برای مطالعه حاضر در این افراد عبارتست از: سن فعلی، وضعیت تاهل، سن اولین ازدواج و منطقه سکونت (شهری و روستایی). میانگین سن اولین ازدواج در افراد ازدواج کرده، 17.8 با انحراف معیار 3.7 سال در کشور به دست آمد.
برازش مدل براس روی داده های فوق نشان می دهد که نسبت زنان ازدواج کرده در تمامی گروه های سنی، به خصوص گروه سنی
15-19 ساله روندی کاملا نزولی داشته و این حاکی از آن است که سن ازدواج در کل کشور افزایش داشته است.


منبع : http://www.sid.ir/FA/VEWSSID/J_pdf/54613860201.pdf