یکشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1391

بررسی تاثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین شهر شیراز


شمس مفرحه زهرا,شاه سیاه مرضیه,محبی سیامک,تبرایی یاسر


مقدمه: امروزه علت شکست 50 درصد از ازدواج ها، عدم رضایت جنسی می باشد. این مطالعه با هدف تاثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی نادر کاظمی شهر شیراز انجام شد.
روش ها: این مطالعه نیمه تجربی با روش نمونه گیری آسان روی (60 زوج) کلیه زوجین تازه ازدواج کرده شهر شیراز که 6 ماه قبل جهت دریافت گواهی ازدواج دایم به مرکز بهداشتی درمانی نادر کاظمی شهر شیراز مراجعه نمودند، انجام شد. زوجین با تقسیم تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. داده ها با پرسش نامه های مشتمل بر دو قسمت، مشخصات دموگرافیک (دارای 6 سوال) و پرسش نامه استاندارد رضایت جنسی
ISS استفاده شد. در مرحله پیش آزمون داده ها با پرسش نامه که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفته بود در دو گروه گردآوری گردید. سپس برنامه مداخله آموزشی 4 جلسه ای برای گروه آزمون انجام شد. پس آزمون یک ماه بعد از دو گروه به عمل آمد و داده ها با آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: این مطالعه نشان داد که (28 نفر) زنان گروه آزمون. (32 نفر) زنان گروه شاهد در رده سنی 24-20 سال و نیز 32 نفر مردان  گروه آزمون و 50 درصد مردان (30 نفر) گروه شاهد در رده سنی 29- 25 سال بودند بودند و بین دو گروه در رده های سنی ذکر شده تفاوت آماری معنی دار مشاهده نشد (
P³0.05). تفاوت معنی داری در رضایت جنسی در زنان و مردان بین دوگروه آزمون و شاهد در پس آزمون دیده شد (P=0.002).
نتیجه گیری: مشاوره زناشویی بر کیفیت روابط جنسی تاثیر گذارده و رضایت جنسی زوجین را افزایش می دهد. مشاوره زناشویی با پیشگیری از وقوع اختلالات جنسی و بیماری های جنسی یکی از کارآمدترین روش های آموزش بهداشت و سلامتی برای کمک به افراد و زوجین است

منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/3001013890306.pdf