دوشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1392

میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار و همسران آن

صادق مقدم لیلا,عسکری فریبا,معروضی پرویز,شمس هدایت اله,طهماسبی سیمین

دانشکده علوم پزشکی گناباد 

زمینه و هدف: ازدواج مهمترین تصمیم در زندگی محسوب می شود و حدود 95% از افراد در برهه ای از زمان ازدواج می کنند. در طول زندگی مشترک، متغیرهای گوناگونی بر نحوه ارتباط زوجین با یکدیگر تاثیر می گذارد. این متغیرها، رضایت یا عدم رضایت زن و شوهر را از روابط زناشویی به همراه دارند.

این پژوهش با هدف تعیین میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار و همسران آنها در شهر گناباد انجام شد.
روش تحقیق: در این پژوهش مقطعی و توصیفی- تحلیلی 25 زوج دارای همسر خانه دار و 25 زوج دارای همسر شاغل انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه حاوی مشخصات فردی و پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی انریچ جمع آوری شدند؛

شد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، به نظر می رسد بین رضایتمندی از زندگی زناشویی و وجوه مختلف آن در زنان شاغل و زنان خانه دار و همسران آنها با متغیرهای خاص ارتباط وجود دارد.  

منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/65013850207.pdf