سه‌شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1392

بررسی مقایسهای نیازهای آموزشی بهداشت جنسی و ....

پورمرزی داوود ، ریماز شهناز ،، السادات مرقاتی خویی عفت ، رازی مریم ، شکوهی مصطفی

 

نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی 

 

  زمینه و هدف : ازدواج پدیده ای است که ماهیت نیازهای بهداشت جنسی و باروری را تغییر می دهد. عدم توجه به ماهیت متفاوت نیازهای بهداشت جنسی و باروری در موقعیت‌های مختلف از اثر بخشی برنامه های آموزشی در این حیطه می‌کاهد. هدف از این مطالعه گزارش نیازهای آموزشی و مقایسه میزان نیاز به آموزش در حیطه بهداشت جنسی و باروری جوانان در دو موقعیت قبل و بعد از ازدواج می باشد.

  یافته‌ها : میانگین نمره نیاز به آموزش قبل از ازدواج و بعد از ازدواج به ترتیب 95/0 ± 56/3 و 82/0 ± 72 /3 بود بعد از ازدواج میزان نیاز به آموزش افزایش پیدا کرده بود ولی این افزایشاز نظر آماری معنی دار نبود ( 096/0= p-value ). مهم ترین موضوع آموزشی قبل از ازدواج "سلامت در روابط جنسی" و بعد از ازدواج " بهترین شرایط جسمی، روانی و اجتماعی زن و مرد برای شروع بارداری" بود.

  نتیجه گیری: یافته ها ی این مطالعه پیشنهاد می کند که محتوای آموزشی متناسب با نیازهای بهداشت جنسی و باروری جوانان با در نظر داشتن موقعیت فرهنگی و اجتماعی آنان طراحی و اجرا شود.

 

منبع : http://rjms.tums.ac.ir/browse.php?a_id=2440&sid=1&slc_lang=fa

بررسی مقایسهاینیازهای آموزشی بهداشت جنسی و باروری جوانان در دو موقعیت قبل و بعد از ازدواج، تهران1390