یکشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1392

بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج برمیزان رضایت زناشویی زوجین شهر


بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج برمیزان رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان


 منصوری نیا آذردخت,اعتمادی عذرا,فاتحی زاده مریم السادات,حسن پور افسانه

   هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان رضایتمندی زناشویی در زوجین آموزش پیش از ازدواج گذرانده و زوجین عادی شهر اصفهان به منظور بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر رضایت زناشویی و همچنین بر روی متغیرهای دموگرافیک بر میزان رضایت زناشویی بود. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه زوجین شرکت کننده در دوره های آموزش پیش از ازدواج و زوجین عادی درطی سالهای 84 تا 88 درشهراصفهان بود. نمونه گروه آزمایش 30 نفر از زوجینی بودند که حداقل یکی از آنها قبل از ازدواج تحت آموزشهای پیش از ازدواج قرار گرفته بودند و نمونه گروه ملاک 30 نفر از زوجین عادی که قبل از ازدواج تحت این آموزشهای قبل از ازدواج قرار نگرفته بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و با توجه به هدف و فرضیه های مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (2000) وپرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد یافته ها نشان داد که برنامه های آموزش پیش از ازدواج بر رضایت زناشویی در مولفه های موضوعات شخصیتی ارتباط زناشویی، حل تعارضات، رضایت از نظر مالی، اوقات فراغت، روابط با بستگان و دوستان، نقشهای برابری زن و مرد و جهت گیری مذهبی تاثیر معنادار داشته است. بین رضایت زناشویی و عوامل زمینه ای در متغیرهای تحصیلات و وضعیت اقتصادی رابطه معنادار وجود داشت.

منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/25913901905.pdf