شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1392

تاثیر کلاس های مشاوره قبل از ازدواج بر نگرش مردان در شرف ازدواج

 

تاثیر کلاس های مشاوره قبل از ازدواج بر نگرش مردان در شرف ازدواج نسبت به بهداشت باروری


 وکیلیان کتایون,کرامت افسانه

  زمینه و هدف: برنامه های مشاوره قبل از ازدواج نقش مهمی در ارتقا کیفیت زندگی زوجین دارد.

مواد و روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی تحلیلی بر روی 205 نمونه از مردان در شرف ازدواج انجام گرفت.

روش جمع آوری داده ها پرسشنامه نگرش مردان به مسوولیت پذیری نسبت به بهداشت باروری در 6 حیطه آن بود.

یافته ها: نتایج نشان داد میانگین نگرش مردان قبل از شرکت در کلاس 68.03±8.9 و بعد از شرکت 71.60±9.45 بود که تفاوت معنی داری نداشت (p>0.05).

نتیجه گیری: به نظر می رسد باید به نگرش مردان نسبت به مسوولیت پذیری زوجین در امور بهداشت باروری در این کلاس ها تاکید شود.

منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/66513910118.pdf