چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1392

دیدگاه اقشار مختلف شهر زاهدان درباره ازدواج و تنظیم خانواده

 

دیدگاه اقشار مختلف شهر زاهدان درباره ازدواج و تنظیم خانواده

 

رخشانی فاطمه,رزاقی عبدالواحد,رخشانی نژاد مالک

 

زمینه: یکی از راه کارهای لازم تنظیم خانواده در هر جامعه، شناسایی زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای اجرای سیاست تنظیم خانواده است.

هدف: مطالعه به منظور شناسایی دیدگاه های اقشار مختلف جامعه درباره مسایل تنظیم خانواده انجام شد.

این مطالعه کیفی با استفاده از پرسش نامه راهنما و به روش بحث گروهی متمرکز بر روی 16 گروه از زنان و مردان حاشیه و مرکز شهر و طلاب زن و مرد اهل تسنن و تشیع شهر زاهدان در سال 1378 انجام شد.

سن مناسب ازدواج از نظر افراد حاشیه شهر و طلاب تسنن پایین تر از سایر گروه ها بود. در مورد تصمیم گیری برای ازدواج جوان ها، اکثر گروه ها به نقش تعیین کننده خانواده در گذشته و تغییر آن به سمت افزایش نقش تصمیم گیری جوانان در ازدواج اشاره کرده بودند. اکثر گروه های شرکت کننده معتقد بودند که زوجین معمولا بلافاصله بعد از ازدواج صاحب فرزند می شوند. تعداد مناسب فرزند در بین زنان و مردان حاشیه شهر و طلاب اهل تسنن بیشتر از سایر گروه ها بود. محدود کردن فرزند مورد توافق همه گروه ها بود، ولی دلایل متفاوتی برای آن ذکر می کردند.

نتیجه گیری: به دلیل تفاوت بین گروه ها، لازم است در برنامه های آموزشی دیدگاه های اقشار مختلف به تفکیک مدنظر قرار گیرد تا اثر بخشی برنامه ها تضمین شود.


 

منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/58813812105.pdf