چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1392

نگرش مردم به ازدواج موقت


 احمدی خدابخش,براری مصطفی,سیداسماعیلی فتح اله

 

تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش مردم به ازدواج موقت انجام گرفته است.

در این تحقیق توصیفی، 395 نفر زن و مرد مجرد و متاهل سکن تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه نگرش سنجی استفاده شد.

یافته ها: در بین خانواده و اقوام 9.1 درصد افراد سابقه ازدواج موقت وجود دارد. عمده ترین موانع ازدواج موقت فرهنگ جامعه، مخالفت خانواده ها و مخالفت همسر ذکر شد. مردان، افراد مجرد، افراد شاغل، افراد ساکن در جنوب شهر و افرادی که در خانواده و اقوام آن ها سابقه ازدواج موقت وجود دارد بیش از سایرین (p£0.01) نسبت به ازدواج موقت گرایش دارند.

بحث: علی رغم وجود گرایش به ازدواج موقت میزان شیوع این ازدواج در جامعه مورد بررسی کم است

 

منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/62113904307.pdf