یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1392

تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش بهداشتی زوجهای شرکت کننده در کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج


مودی میترا,شریف زاده غلامرضا


ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مهمترین رخدادهای زندگی هر فرد می باشد که اگر در شرایط مناسب و با آگاهی کافی صورت گیرد، اثرات مهمی بر سلامت فردی و اجتماعی می گذارد؛ به همین منظور در بیشتر جوامع، مشاوره قبل از ازدواج مورد توجه است و برای آن برنامه ریزی دقیقی صورت می گیرد. در این برنامه، زوجین با مسایل بهداشت باروری آشنا می شوند و این امر به ارتقای سطح سلامت آنان کمک موثری می نماید. این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر آموزش قبل از ازدواج بر میزان آگاهی و نگرش بهداشتی زوجهای شرکت کننده در کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج انجام شد.

روش تحقیق: این مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد بر روی 250 زوج شرکت کننده در کلاس های آموزش مشاوره قبل از ازدواج انجام شد.

در این پژوهش با وجود آن که میانگین نمره آگاهی و نگرش در زوجین مورد مطالعه بعد از مداخله آموزشی افزایش یافته بود ولی این افزایش در سطح آگاهی بسیار بالا نبود؛ به طوری که نمره آگاهی زوجین مورد مطالعه تنها 4.3% افزایش داشت و پس از مداخله آموزشی تنها 8% آنان از آگاهی خوبی برخوردار بودند؛ بنابراین توصیه می شود برای رسیدن به تغییر رفتار نسبتا پایدار در افراد و ارتقای سطح سلامت زوجین جوان، بر کیفیت کلاسهای آموزشی تاکید بیشتری شود.


منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/61313870305.pdf