یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1392

تاثیر محل زندگی (روستا / شهر) بر زمان ازدواج زنان در ایران

 

 

قاسمی اردهایی علی

 

آیا محل زندگی زنان بر سن ازدواج آنها تاثیر دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال، مدل تحلیل تحقیق با به کارگیری نظریه های اقتصادی، برابری جنسیتی، و نوسازی طرح ریزی شده است. برای ارزیابی مدل از داده های طرح آمارگیری مرکز آمار ایران در سال 1380 در مورد خصوصیات اجتماعی – اقتصادی خانوار استفاده شده است.

بنابراین، کلیه زنانی انتخاب شده اند که حداقل یک بار ازدواج کرده اند و محل تولد و سکونتشان یکی است. نتایج آزمون T نشان می دهد که میانگین سن ازدواج زنان در نواحی شهری (18.7 سال) و روستایی (17.6 سال) تفاوت معنی داری با هم دارند. نتایج آمارهای دومتغیری هم نشان می دهند که رابطه معنی داری بین محل زندگی و سایر متغیرهای مستقل تحقیق وجود دارد. محل زندگی زنان با میزان تحصیلات آنها بیشترین همبستگی را دارد، به طوری که زنان شهری نسبت به زنان روستایی از تحصیلات بالاتری برخوردارند. از طرف دیگر، تاثیر محل زندگی زنان بر سن ازدواج آنها در رگرسیون چند متغیری معنی دار نیست. بنابراین، محل زندگی زنان سن ازدواج آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه سایر متغیرها (از جمله میزان تحصیلات) هستند که از طریق محل زندگی بر سن ازدواج زنان تاثیر می گذارند.


منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/71713860208.pdf