یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1392

تاثیر مشاوره قبل از ازدواج بر دانش دختران

 

معتمدی بتول,سلطان احمدی ژیلا,نیکیان یداله

 

سابقه و هدف: والدین همواره آرزومند داشتن کودکان سالم هستند. وجود کودکی بیمار با اختلالات مادرزادی و ژنتیکی مشکلات عدیده ای را به دنبال دارد. یکی از مهم ترین وظایف مراکز بهداشتی برگزاری کلاس های مشاوره قبل از ازدواج می باشد. این پژوهش به منظور تعیین تاثیر مشاوره قبل از ازدواج بر دانش دختران مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج در شهر کرمان انجام شد.

مواد و روش ها: این بررسی به روش نیمه تجربی در دو مرحله قبل از مشاوره و 2 تا 8 هفته بعد از مشاوره بر روی 116 دختری که به طور تصادفی انتخاب شدند، انجام گردید.

نتیجه گیری و توصیه ها: به طور کلی مشاوره قبل از ازدواج بر دانش دختران تاثیر دارد اما در موارد مراقبت های دوران بارداری و کنترل موالید نقاط ضعفی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.


منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/59613832901.pdf