X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1392

تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش بهداشتی زوجهای شرکت کننده در کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج


مودی میترا,شریف زاده غلامرضا


ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مهمترین رخدادهای زندگی هر فرد می باشد که اگر در شرایط مناسب و با آگاهی کافی صورت گیرد، اثرات مهمی بر سلامت فردی و اجتماعی می گذارد؛ به همین منظور در بیشتر جوامع، مشاوره قبل از ازدواج مورد توجه است و برای آن برنامه ریزی دقیقی صورت می گیرد. در این برنامه، زوجین با مسایل بهداشت باروری آشنا می شوند و این امر به ارتقای سطح سلامت آنان کمک موثری می نماید. این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر آموزش قبل از ازدواج بر میزان آگاهی و نگرش بهداشتی زوجهای شرکت کننده در کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج انجام شد.

روش تحقیق: این مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد بر روی 250 زوج شرکت کننده در کلاس های آموزش مشاوره قبل از ازدواج انجام شد.

در این پژوهش با وجود آن که میانگین نمره آگاهی و نگرش در زوجین مورد مطالعه بعد از مداخله آموزشی افزایش یافته بود ولی این افزایش در سطح آگاهی بسیار بالا نبود؛ به طوری که نمره آگاهی زوجین مورد مطالعه تنها 4.3% افزایش داشت و پس از مداخله آموزشی تنها 8% آنان از آگاهی خوبی برخوردار بودند؛ بنابراین توصیه می شود برای رسیدن به تغییر رفتار نسبتا پایدار در افراد و ارتقای سطح سلامت زوجین جوان، بر کیفیت کلاسهای آموزشی تاکید بیشتری شود.


منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/61313870305.pdf

شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1392

زناشویی با خویشاوندان بسیار نزدیک در ایران باستان

 

احمد

دیدگاه راستین آیین زردشت در خصوص ازدواج با خویشاوندان بسیار نزدیک و چگونگی و میزان رواج این گونه زناشویی نزد ایرانیان باستان، از جمله مسائلی است که قرنها سبب مناقشه مورخان، محققان و ایران شناسان بوده است.

در این مقاله، سعی کرده ایم تا فارغ از هر گونه پیش داوری و جهت گیری ارزش گرایانه، جهات و جوانب مختلف این مسأله را بی طرفانه و به صورت کاملاً مستند بررسی کنیم.

می توانیم بگوییم که زناشویی با خویشاوندان بسیار نزدیک در ایران باستان بیشتر به خواص (شاهان، شاهزادگان و اشراف)اختصاص داشته است.

بی گمان، شیوع نسبی ازدواجهای مزبور، به زمینه اجتماعی مناسب و انگیزه هایی قوی و مؤثر متکی بوده است که از آن میان می توان به عواملی نظیر: بیگانه هراسی، التزام به حفظ اصالت نسب، اعتقاد به تأثیر مثبت این نوع وصلت بر بهبود نسل و از همه مهمتر به ملاحظات اقتصادی (تحکیم موقعیت طبقاتی، ممانعت از تقسیم دارایی و میراث و سهل گیری در تعیین مهریه و جهیزیه) اشاره کرد.

این گونه ازدواجها، مدتها پیش از ورود اسلام به ایران، عملاً منسوخ شده بود.


منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/50613791607.pdf

 

شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1392

نگاهی تحلیلی به مبانی فسخ ازدواج ناشی از بیماری ها


رفیعی محمدتقی,حبیبی نوده فاطمه

فسخ ازدواج عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد ازدواج پایان می دهد. به نظر می رسد مهم ترین فلسفه فسخ ازدواج مشروع به سبب بیماری ، جلوگیری از ضرر و حرج است که مطابق قواعد فقهی «لاضرر» و «لاحرج»، نباید هیچ گونه ضرر و حرجی به کسی وارد آید. با استمداد از این مبانی می توان گفت که قانون گذار تنها از باب تمثیل به ذکر بیماری های موجب فسخ ازدواج پرداخته است و نیز قایل به توسعه عیوب مصرح موجب فسخ ازدواج شد. با اتخاذ این راهکار شاید بتوان گفت که بر طبق قواعد فقهی «لاضرر» و «لاحرج» بین زن و مرد در استفاده از حق فسخ ازدواج تفاوت نیست و به هر دو طرف می توان در صورت وجود عیوب و بیماری های مسری و خطرناک، حق فسخ ازدواج داد.


منبع : http://www.sid.ir/FA/VEWSSID/J_pdf/3001413891504.pdf

 

شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1392

ارزشهای ازدواج در جوانان ایرانی


دلخموش محمدتقی

به منظور بررسی ارزش های ازدواج در بین جوانان ایرانی 2680 دانشجو و دانش آموز زن و مرد ایرانی با استفاده از مقیاس مولف ساخته ارزش های ازدواج (MVS) که بر اساس چهارچوب مفهومی ارزش های فرهنگی با ابعاد فرضی محاط شدگی، خودپیروی عاطفی، خودپیروی عقلی، سلسله مراتب، برابرنگری (شوارتز و راس، 1995) تدوین شده بود، ارزشیابی شدند. روی آورد آماری پژوهش حاضر برای تحلیل ساختاری و محتوای ارزش های ازدواج، فن تحلیل کوچکترین فضا (SSA) بود. یافته های پژوهش نشان دادند که محتوا و ساختار ارزش های ازدواج جوانان ایرانی، با 5 بعد الگوی نظری ارزش های شوارتز و راس (1995) در زمینه ازدواج تبیین پذیر است. این الگو بر حسب سن، جنس و قوم های فرهنگی تغییر نمی کند و ثابت است.


منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/78113861202.pdf

 

چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1392

نگرش مردم به ازدواج موقت


 احمدی خدابخش,براری مصطفی,سیداسماعیلی فتح اله

 

تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش مردم به ازدواج موقت انجام گرفته است.

در این تحقیق توصیفی، 395 نفر زن و مرد مجرد و متاهل سکن تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه نگرش سنجی استفاده شد.

یافته ها: در بین خانواده و اقوام 9.1 درصد افراد سابقه ازدواج موقت وجود دارد. عمده ترین موانع ازدواج موقت فرهنگ جامعه، مخالفت خانواده ها و مخالفت همسر ذکر شد. مردان، افراد مجرد، افراد شاغل، افراد ساکن در جنوب شهر و افرادی که در خانواده و اقوام آن ها سابقه ازدواج موقت وجود دارد بیش از سایرین (p£0.01) نسبت به ازدواج موقت گرایش دارند.

بحث: علی رغم وجود گرایش به ازدواج موقت میزان شیوع این ازدواج در جامعه مورد بررسی کم است

 

منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/62113904307.pdf

<<      1      2      3      4      5      ...      12      >>