شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1392

بررسی رابطه سلامت عمومی و ازدواج مجدد مادران شاهد با اختلالات رو

بررسی رابطه سلامت عمومی و ازدواج مجدد مادران شاهد با اختلالات روانی دانشجویان شاهد


 خضرتاج رسول,خانجانی زینب,میرنسب میرمحمود,محمدامینی زرار


  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت عمومی مادران و ازدواج مجدد مادران دانشجویان شاهد با ویژگی های شخصیتی بهنجار و نابهنجار دانشجویان شاهد و مقایسه با دانشجویان عادی انجام گرفته است . طرح این تحقیق توصیفی و کاربردی می باشد. جامعه آماری آن عبارت از کلیه فرزندان شاهد دانشجو است که در استان آ.غ در سال 88- 87 مشغول به تحصیل در دانشگاه بوده اند. نمونه آماری تحقیق شامل 110 نفر دانشجوی شاهد در دامنه سنی بین 20 تا 30 سال و 110 نفر مادران آنها و 110 نفر دانشجویان عادی از همان طیف سنی و 110 نفر مادران آنها که در کل نمونه 440 آزمودنی

 نتایج به دست آمده نشان داد بین اختلال روانی دانشجویان شاهد و عادی تفاوت معنادار آماری وجود ندارد. متغیر سلامت عمومی مادران شاهد، پیش بینی کننده اختلالات روانی دانشجویان شاهد است (p=0.001). سلامت عمومی مادران دانشجویان شاهد به طور معناداری کمتر از سلامت عمومی مادران دانشجویان عادی می باشد (p=0.001).


منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/6007413880404.pdf