شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1392

سبک های ازدواج در سمک عیار


سبک های ازدواج در سمک عیار (بررسی برخی گزاره ها با رویکردهای فمینیستی)


 جعفرپور میلاد

موضوع این مقاله، بررسی تحلیل محتوای نه بن مایه، گونه و سبک مهم ازدواج در سمک عیار است. در این گونه ازدواج ها، پهلوان یا شاهزاده اغلب بیرون از سرزمین خویش همسری برمی گزیند و به همین منظور به سفر می رود. در این راه پس از انتخاب جفت خود، مقابل پدر دختر قرار می گیرد و با مخالفت او روبه رو می شود. سرانجام، پس از پشت سر گذاشتن رویدادها و آزمون هایی دشوار به کام می رسد. سبک پیوند در سمک عیار به گونه ای است که دختر، خود در مهرورزی و ازدواج پیش گام است. انواع کمیاب ترنج اندازی به سوی معشوق، دل باختگی در میدان جنگ، پیوند شرطی واسطه ای و آرمان شهری ازدواج نمونه های دیگری از سبک های ازدواج در سمک عیار است. در این بن مایه ها و سبک ها گاه برخی گزاره ها از یک سو پیوندهایی مشترک و نزدیک با رویکرد اجتماعی دارند و از سوی دیگر در تقابل با نظریه فمینیستی قرار می گیرند.

منبع : http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/29813891203.pdf